Ημερομηνία
21 έως 25 Ιανουαρίου 2008
Συνοπτική Περιγραφή
Εργαστήριο για στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Εισηγητές

Δρ. Αλκης Κορρές

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008: Από την Παραγωγή Υπηρεσιών στην Υποστήριξη Στόλων

17.00 – 18.00: Νικήτας Νικητάκος: Digital Shipping Α: Εφαρμογές των Information and CommunicationTechnologies στην Εμπορική Ναυτιλία

 • Communication phase
 • Cooperation phase
 • Co-evolutionphase

Από το EDI στα διεργασιακά συστήματα πληροφορικής
Το μέλλον: TheNetworkCentricEnterprise (NCE) και τα βασικά του χαρακτηριστικά.

18.00 – 19.00: Ιωάννης Τσαμουργκέλης: Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση

 • DebtFinancing–Κριτήρια χρηματοδότησης
 • Raising Equity
 • Methods of Company Valuation/ Means of debt securitization

19.00 – 20.00: Ιωάννης Τσαμουργκέλης: StockExchange

 • Private Equity Funds
 • SPACs
 • VentureCapital

Τρίτη 22 Ιανουαρίου
17.00 – 18.00: Ιωάννης Αλεξόπουλος: Εξαγορές Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων

 • Περί επιθετικών εξαγορών ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Επιδιώξεις μέσω εξαγοράς
 • Κριτήρια καταλληλότητας και ακαταλληλότητας
 • Μέθοδοι άμυνας
 • Κίνδυνοι που συνδέονται με μια εξαγορά

18.00 – 19.00: Ιωάννης Αλεξόπουλος /Ιάσων Δάλλας: Συγχωνεύσεις

 • Κριτήρια συγχώνευσης ναυτιλιακών επιχειρήσεων
 • Παράγοντες που προηγούνται μιας συγχώνευσης
 • Συγχωνεύσεις και η Επιτροπή Ανταγωνισμού
 • Ο ρόλος των τραπεζών

19.00 – 20.00: Ιάσων Δάλλας : Τράπεζες – Ποιες οι σημαντικότερες δανειοδοτικές παράμετροι

 • Eλάχιστες προϋποθέσεις για διαχείριση
 • Ελληνική και ξένες σημαίες: Κάποιες ουσιώδεις διαφορές
 • Ο ρόλος της τράπεζας και τι προσέχουμε στο δάνειο
 • Short Sea, Deep Sea και Ακτοπλοΐα

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2008: Ασφάλειες, Απαιτήσεις εις Αποζημίωση και Γενική Αβαρία
17.00 – 18.00: Γιάννης Λυμπερόπουλος

 • Η νομικη βάση της ναυτικής ασφάλισης Marine Hull Insurance: Conditions, Representations Warranties
 • Ασφαλιζόμενοι κίνδυνοι στην αγορά Hull & Machinery και περιπτώσεις που ο ασφαλιστής μπορεί να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης
 • Total Loss and Particular Average
 • Χειρισμός από πλευράς πλοιοκτήτου σε περιπτώσεις ConstructiveTotalLoss

18.00 – 19.00: Γιάννης Λυμπερόπουλος

Συνήθεις περιπτώσεις διαφορών που προκύπτουν από MemorandumofAgreement

 • Alternative Dispute Resolution: Χρησιμότητα και Όρια
 • Διαδικασία έναρξης διαιτησίας στο LondonArbitrationBoard
 • Πότε είναι η προσφυγή στα Αγγλικά δικαστήρια επιβεβλημένη;

19.00 – 20.00  ΤΒΝ – AverageAdjuster

 • Περί Γενικής Αβαρίας – Πότε ικανοποιούνται οι βασικές προϋποθέσεις για να δηλώσουμε GeneralAverage
 • Ο τρόπος συνεργασίας με το ρυθμιστή αβαριών και η αποφυγή λαθών στην αλληλογραφία με τους ιδιοκτήτες φορτίου
 • Το διεθνές νομικό πλαίσιο διενεργείας της ρύθμισης αβαρίας και η πρόβλεψη στο ναυλοσύμφωνο
 • Rule of Interpretation and Rule Paramount

Πέμπτη 24 Ιανουαρίου : Το DigitalShipping ως Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
17.00 – 18.00: Tάσσος Μακρής

 • Εφαρμογές Γραφείου: Financial, Commercial, Ship Management Applications, Unified Messaging, TMSA, KPIs, ShipBroker Applications etc
 • Εφαρμογές Πλοίου: Planned Maintenance System, Spare Parts Control, Crewing System, Masters’ General Account, Vessel Operation, ISM Module.
 • Επικουρικό Λογισμικό: File Synch, Least Cost Routing, etc

18.00 – 20.00 Δημήτρης Λύρας /Καπτ. ΜιχάληςΧατζημανώλης
To πρόγραμμα TaskAssistant με εφαρμογές σε:

 • Crew and Training
 • Internal Coordination
 • ISM/ISO processes
 • Purchasing and Procurement
 • Technical Management
 • Operations Management

Παρασκευή 25 Ιανουαρίου
17.00 – 18.00 : Αλκης Κορρές:  Συμπεράσματα
18.00 – 19.00 : ISMTests