ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Στα ίχνη των περιηγητών» (ΚΩΔΙΚΟ MIS: Τ1ΕΔΚ-02146) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑΝΕΚ) 2014-2020, ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας καινοτόμου διάχυτης πλατφόρμας πολιτισμικών διαδρομών, με τη μορφή μιας διαδικτυακής πλατφόρμας και μιας υβριδικής κινητής εφαρμογής για διαφορετικές υπολογιστικές συσκευές. Αξιοποιώντας συνδυαστικά το πολιτισμικό απόθεμα της περιηγητικής γραμματείας, το ψηφιακό υλικό των σύγχρονων ταξιδιωτών και τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας, η πλατφόρμα θα παρέχει υποδομές και υπηρεσίες σε πολιτιστικούς οργανισμούς, σε επαγγελματίες του τουρισμού αλλά και σε αυτόνομες ομάδες ενδιαφερομένων προκειμένου για το σχεδιασμό εξειδικευμένων προγραμμάτων περιήγησης και βελτίωσης της εμπειρίας των περιηγητών. Το νέο ερμηνευτικό μέσο θα συμβάλλει στην ανανέωση των σχεδιαζόμενων πολιτισμικών διαδρομών από τις εμπειρίες και το υλικό των ταξιδιωτών που περιηγήθηκαν την Ελλάδα κατά τον 18o και τον 19ο αιώνα. Η καταγραφή – αποδελτίωση του οδοιπορικού από την ιστορική έκδοση, είναι το πρώτο βήμα που επιτρέπει στο σχεδιαστή να ανα-δημιουργήσει το αφηγηματικό σχήμα της διαδρομής ενός άλλου περιηγητή, και να το συνδέσει με ποικίλες σύγχρονες πληροφοριακές πηγές.

Υλικό