13.30: Προσέλευση – Εγγραφές

14.00 – 14.15: Χαιρετισμοί
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Παρουσίαση του προγράμματος

14.15 – 14.25: Ο ρόλος του «Ιδρύματoς Αικατερίνης Λασκαρίδη» στην διοργάνωση και εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος. Κατερίνα Λασκαρίδου

14.25 – 14.45: Σύντομη ανασκόπηση της Εσπερίδας και Περιγραφή  του μοντέλου δασκάλος-«μέντορας» και η υποστήριξη των παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς. Richard Mills, Michael McCreadie, Κατερίνα Λασκαρίδη
14. 45-15.15: Προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: η ελληνική πραγματικότητα. Κατερίνα Λασκαρίδη, Richard Mills, Michael McCreadie

15.15- 15.30: Διάλειμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις

15.30 – 16.15: Κατανόηση, πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς. Σύγχρονοι ορισμοί και προβληματισμοί. Richard Mills, Michael McCreadie

16.15 – 17.00: Δεοντολογικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς Richard Mills, Michael McCreadie & Συζήτηση

17.00 – 17.30:  Διάλειμμα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Εφαρμογή του προγράμματος

Michael McCreadie, Κατερίνα Λασκαρίδη

17.30 – 18.00: Συζήτηση των βασικών σημείων μέχρι τώρα

18.00–18.45: Ο ρόλος και η η εκπαίδευση του δασκάλου-«μέντορα»

18.45 – 19.15: Ο ρόλος και η υποστήριξη του δασκάλου-«μέντορα» -Συζήτηση

19.15 –19. 30 Διάλειμμα

20.15: Εφαρμογή, αξιολόγηση και πορεία του Προγράμματος.

20.15-20.30: Συζήτηση

20.30 Κλείσιμο