Το «Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη διοργάνωσε το Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016 και ώρες 10.00 – 14.00, επιμορφωτική ημερίδα

για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ερευνητές με θέμα

Η ιστοσελίδα Travelogues – Με το βλέμμα των περιηγητών ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό εργαλείο.

Η ημερίδα διαρθρώθηκε σε δυο μέρη:

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Παρουσιάσεις – ομιλίες με στόχο:

α) την παρουσίαση της ιστοσελίδας Travelogues. Συλλογές – τεκμήρια – έρευνα

β) την ανάδειξη καινοτόμων μεθόδων διερεύνησης των ιστορικών τεκμηρίων και πηγών

γ) συζήτηση με πανεπιστημιακούς δασκάλους, ιστορικούς και ερευνητές για τις ιστορικές πηγές, τις μορφές τους και τις πληροφορίες που παρέχουν

Β΄ ΜΕΡΟΣ: Διαδραστικά εργαστήρια – Η ενσωμάτωση της ιστοσελίδας Travelogues στην εκπαιδευτική διαδικασία

α) διαδραστικά εργαστήρια που αξιοποιούν δημιουργικά τη σχολική ύλη.

β) πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού αυτού εργαλείου μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Επαναπροσδιορισμός της ιστορικής πληροφορίας.

 

Υλικό